O programu

Interreg VI-A IPA Mađarska - Srbija je program koji se sprovodi u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), kroz finansijsku perspektivu Evropske unije za period 2021-2027. Osnovni cilj Programa je da podstakne harmoničan razvoj pograničnog regiona, putem pružanja finansijske podrške izvrsnim projektnim idejama neprofitnih organizacija sa teritorije obuhvaćene programom. Ovaj Program sufinansira Evropska unija.

Pregled programa

Pregledajte osnovni cilj Programa za podsticanje skladnog prekograničnog razvoja regiona, sufinansiranjem sjajnih ideja neprofitnih organizacija.

Pozadina i pregled programa

Interreg VI-A IPA Mađarska Srbija je inicijativa koja se sprovodi u okviru finansijskog okvira Evropske unije za period 2021-2027, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Ustanovljen Uredbom Evropske komisije (EU) br. 2021/1529 (Sprovedbena uredba IPA III) i sprovođen u skladu sa (Interreg) Uredbom (EC) br. 2021/1059 Evropskog parlamenta, Instrumentom za pretpristupnu pomoć sa Višegodišnjim finansijskim okvirom za period 2021-2027 služi kao finansijski izvor i za zemlje kandidate (među kojima je i Republika Srbija) i za zemlje potencijalne kandidate. IPA mehanizam obuhvata pet oblasti politika, dok je „regionalna i teritorijalna saradnja“ (uključujući prekograničnu saradnju) jedna od njih.
Osnovni cilj Programa je podsticanje skladnog razvoja pograničnog regiona, sufinansiranjem sjajnih ideja neprofitnih organizacija sa teritorije Programa.
Mađarska i Republika Srbija sarađuju u programu sa zajedničkim upravljanjem putem zajedničkog donošenja odluka, formiranjem zajedničkih struktura i sa zajedničkim finansijskim resursima na raspolaganju. Prioriteti i ciljevi programa (odabrani od strane partnerskih zemlja sa liste dostupnih oblasti politika i specifičnih ciljeva objavljenih u članu 3 Uredbe 2021/1058 i članu 14 (Interreg) Uredbe 2021/1059), kao i glavni modaliteti sprovođenja Programa su razvijeni zajednički, a odobreni su odlukom Evropske komisije br. C(2022) 7444 14. oktobra 2022. godine.
Ovaj program sufinansira Evropska unija.

Programska oblast

Programska oblast obuhvata sledeće regione NUTS III nivoa (ili ekvivalentne) u dve zemlje:
Mađarska
HU331 Bač-Kiškun
HU333 Čongrad- Čanad
Srbija
RS121 Zapadnobački okrug
RS122 Južnobanatski okrug
RS123 Južnobački okrug
RS124 Severnobanatski okrug
RS125 Severnobački okrug
RS126 Srednjobanatski okrug
RS127 Sremski okrug

Prioriteti i ciljevi

Pregled i podela prioriteta i programskih ciljeva

Prioritet 1: Zeleniji region

Zelenija Evropa – zelenija, niskougljenična tranzicija ka ekonomiji sa neto nultom emisijom ugljenika i otpornoj Evropi, promovisanjem čiste i pravedne energetske tranzicije, zelenih i plavih investicija, kružne (cirkularne) ekonomije, ublažavanja klimatskih promena i prilagođavanja, prevencije i upravljanja rizicima, kao i održive urbane mobilnosti.

Cilj 1.1: Prilagođavanje klimatskim promenama, prevencija rizika (SC 2.4)
- Vrsta akcije 1. Zajednički razvoj, koordinacija i unapređenje prekograničnih sistema prevencije rizika i upravljanja katastrofama
- Vrsta akcije 2. Zajedničke akcije usmerene na prilagođavanje klimatskim promenama u cilju smanjenja uticaja klimatskih promena, baveći se prirodnim pojavama koje nastaju kao posledica klimatskih promena
- Vrsta akcije 3. Zajedničko podizanje svesti i edukativne aktivnosti o uzrocima, posledicama klimatskih promena i mogućim merama prilagođavanja i ublažavanja
Cilj 1.2: Biodiverzitet i smanjeno zagađenje (SC 2.7)
- Vrsta akcije 1. Zajedničke aktivnosti koje identifikuju i doprinose eliminaciji prekograničnih izvora zagađenja
- Vrsta akcije 2. Zajedničke inicijative za obezbeđivanje održivog razvoja prirodnih područja
- Vrsta akcije 3. Zajedničko podizanje svesti i edukativne aktivnosti o temama zaštite životne sredine i prirode u pograničnom regionu

Prioritet 2: Unapređenje ljudskih i kulturnih vrednosti

Socijalnija Evropa – Socijalnija i inkluzivnija Evropa koja sprovodi Evropski stub socijalnih prava


Cilj 2.1: Obrazovanje i celoživotno učenje (SC 4.2)
- Vrsta akcije 1. Celoživotno učenje za socijalno uključivanje, socijalnu koheziju i ekološki održivu i zdravu digitalizaciju
- Vrsta akcije 2. Zajednički razvoj programa obuke, mentorstva i informisanja u cilju suzbijanja i preokretanja trenda ranog napuštanja škole
- Vrsta akcije 3. Zajednički razvoj stručnog osposobljavanja
Cilj 2.2: Kultura i turizam (SC 4.6)
- Vrsta akcije 1. Razvoj zajedničkih turističkih proizvoda sa zajedničkim marketing menadžmentom ovih proizvoda
- Vrsta akcije 2. Kulturna saradnja
- Vrsta akcije 3. Zajedničko upravljanje informacijama u turističke i kulturne svrhe

Prioritet 3: Prekogranična institucionalna i civilna saradnja

Ovaj prioritet se bavi specifičnim ciljevima Interreg-a (ISO)

Cilj 3.1: Harmonični susedski odnosi kroz saradnju (ISO1)
- Vrsta akcije 1. Izgradnja međusobnog poverenja, posebno podsticanjem „ljudi ljudima“ (P2P) akcija
- Vrsta akcije 2. Akcije koje podržavaju bolje upravljanje saradnjom
Cilj 3.2: Upravljanje graničnim prelazima (ISO2)

Neki od prioriteta, ciljeva ili vrsta akcija možda neće biti dostupni u
svakom od objavljenih Poziva za podnošenje predloga projekata. Za više detalja o trenutno prioritetima i ciljevima, proverite ovde >>>

Finansijski okvir

Ukupan doprinos EU Programu (ERDF/IPA-Instrument za pretpristupnu pomoć) je 63 550 000 evra. Uzimajući u obzir nacionalno sufinansiranje (uključujući i sopstveni doprinos projektnih partnera), ukupan budžet novog Interreg VI- IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je 74 764 708 evra. Ukupna raspoloživa EU sredsta za Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata su 40 045 227 EUR. Iznosi dostupni po projektu u Prvom pozivu razlikuju se u zavisnosti od ciljeva i odabranog obima projekta. Sprovođenje takozvanih projekata „male“ i „redovne“ veličine je moguće u okviru svih objavljenih ciljeva, dok su projekti takozvanog „velikog“ obima predviđeni u ciljevima 1.1, 2.1 i 2.2.


Za više detalja o finansijskom okviru i konkretnim finansijskim izdvajanjima u okviru otvorenog poziva za podnošenje predloga projekata, proverite ovde >>>

Glavna pravila za podobnost

Program propisuje set kriterijuma prihvatljivosti za potencijalne podnosioce predloga projekata u vezi sa pravnim statusom, geografskom lokacijom, profesionalnim i finansijskim kapacitetima. Istovremeno, aplikanti ne smeju da podležu nijednom od kriterijuma za isključenje. Na kraju, ali ne i najmanje važno, predloženo partnerstvo mora da ispuni odgovarajuće uslove. Svi pozivi za dostavljanje predloga projekata sadrže detaljno objašnjenje o prihvatljivosti potencijalnih aplikanata i njihovih njihovih projektnih aktivnosti.

Struktura upravljanja programom

Program će se sprovoditi kroz zajedničko upravljanje u okviru odgovornosti jednog Upravljačkog tela, Tela za sertifikaciju i Revizorskog tela. Zemlje partneri regulišu svoje odnose i odgovornosti u a Memorandum o razumevanju (MoU). Upravljačka struktura 
Program je sledeća:

•    Evropska komisija (EK): Donator sredstava EU

•    Odbor za praćenje (MC): nadgleda i prati sprovođenje Programa, odgovoran je za odabir projekata. Njegov rad regulisan je Poslovnikom o radu (RoP), koji ne na engleskom jeziku dostupan ovde. Sadašnji MC formiraju članovi sa pravom glasa i posmatrači iz Mađarske i Srbije. Lista institucija članova i posmatrača je dostupna u Pravliniku o radu, a svi javno dostupni dokumenti iz rada Nadzornog odbora su dostupni u sekciji preuzimanja naše internet stranice, odabirom katerogije "MC dokumenti" iz padajućeg menija.

•    Upravljačko telo (MA): snosi ukupnu odgovornost za upravljanje i sprovođenje Programa prema Evropskoj komisiji. Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske deluje kao Upravljačko telo.

•    Telo koje obavlja računovodstvenu funkciju – Telo za sertifikaciju (CA): glavni zadatak CA je sastavljanje overenih izjava o izdacima i zahteva za plaćanje i njihovo podnošenje Evropskoj komisiji. Državni trezor Mađarske deluje kao Telo za sertifikaciju.

•    Revizorsko telo (AA): telo koje je funkcionalno nezavisno od Upravljačkog tela, nacionalnih tela i Tela za sertifikaciju, koje je odgovorno za verifikaciju efektivnog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole i rashoda prijavljenih EK putem revizije projekata. Rad AA pomaže Grupa revizora. Generalni direktorat za reviziju evropskih fondova u Mađarskoj deluje kao Revizorsko telo.

•    Zajednički sekretarijat (JS): Osnovan je u okviru Sečenji Programske kancelarije Vlade Mađarske (u daljem tekstu SZPO) u Budimpešti, sa dodatnom ispostavom u vidu regionalne kancelarije SZPO u Segedinu. JS pomaže MA, CA, AA, MC i nacionalnim telima u obavljanju svojih dužnosti. JS održava svakodnevni kontakt sa potencijalnim aplikantima i vodećim partnerima ugovorenih projekata. JS ima svoju Antenu JS (JSA) u Subotici, koja svoje zadatke ispunjava u bliskoj saradnji sa JS. JS Antena je posebno odgovorna za podršku efikasnom razvoju projekata sa obe strane granice, pružajući direktnu podršku potencijalnim aplikantima. Slično članovima JS-a, JS Antena ima i odgovornosti programskih menadžera.

•    Nacionalna tela (NA): Pored navedenih struktura, Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske i Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije snose odgovornost – između ostalih – za uspostavljanje sistema kontrole u cilju verifikacije troškova  na nacionalnom nivou i za obezbeđivanje nacionalnog državnog sufinansiranja (ako je primenljivo). Štaviše, NA su odgovorna za istragu sumnje na nepravilnosti, donošenje odluke o nepravilnosti i postupanje sa nepravilnostima (i postupanje u postupku povraćaja dela nepravilno utrošenih sredstava koje nacionalno sufinansira država, ako je primenjivo).

•    Kontrolna tela (FLC): Osnovana u SZPO u Mađarskoj sa teritorijalnim kancelarijama u Segedinu i Bekeščabi i u okviru Ministarstva finansija Republike Srbije, Kontrolna tela su odgovorna za verifikaciju troškova na nacionalnom nivou u skladu sa propisima EU i nacionalnim propisima.

Druge usklađene strategije i inicijative

Osim prioriteta, ciljeva i principa koje smo naveli u zvaničnim dokumentima, naš Interreg Program podržava i druge usklađene inicijative.

Rešenja zasnovana na prirodi – Šansa da raskinemo sa navikama – način da promenimo našu budućnost. Ovde možete pronaći informativnu brošuru:

Rešenja zasnovana na prirodi – informativna brošura

Novi evropski Bauhaus - Vodič za kandidate o mogućnostima pridruživanja inicijativi Novog evropskog Bauhausa:

Novi evropski Bauhaus - Vodič za kandidate

Smernice za nabavke projektnih partnera zasnovane na očuvanju okoline – uputstvo o “zelenim nabavkama” za projektne partnere koji implementiraju prekogranične projekte

Smernice za nabavke projektnih partnera zasnovane na očuvanju okoline